นโยบายการจัดส่ง

คุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้าอื่น ๆ หากกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น